BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II DO SIWZ

Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las
Zbójna, dnia 01.09.2011r.
WYJAŚNIENIA II
treści SIWZ znak UE.271.1.6.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.6.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:

1. W Pkt-cie 24 i 25 kosztorysu podana jest ilość 8 szt. znaków. Natomiast projekt stałej organizacji ruchu podaje:
5.Zestawienie ilości znaków drogowych
- Znaki ostrzegawcze
• A-7-lszt.
-Znaki zakazu
• B-43 -1 szt
B-44-lszt.
- Znaki informacyjne
• D-l -2szt.
• D-4a - 1 szt.
• D-42 - 1 szt.
• D-43 - 1 szt.
-Znaki kierunku i miejscowości
 E-17a-l szt.
 E-18a-1szt.
Tabliczki
T-16-2szt
Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz jakich znaków (rodzaj, wielkość oraz rodzaj folii) należy użyć przy realizacji w/w inwestycji.
2. Pkt 29 Kosztorysu podaje
Tablica 0514
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
Wyszczególnienie robót:
1. Dostarczenie materiałów.
2. Wykonanie podsypki.
3. Ułożenie płyt z wypełnieniem od spodu szczelin między płytami zaprawą cementową,
4. Zalanie z góry przerw między płytami Bitizolem.
5. Obcięcie uchwytów transportowych.
SST podaje w punkcie 13. Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą umocnienia skarp w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104473 w Dobrymlesie wraz z drogą do rzeki i zagospodarowaniem wokół świetlicy następującymi sposobami:
o humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
o brukowaniem;
o zastosowaniem elementów prefabrykowanych;
o umocnieniem biowłókniną;
o umocnieniem geosyntetykami;
 wykonaniem hydroobsiewu.
Natomiast projekt (rys. przekroje normalne) podaje - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi.
Prosimy o podanie jednolitego zapisu dotyczącego treści punktu 29 kosztorysu.
3. Czy w poz. 7, 8 i 9 kosztorysu opis oraz ilości mas ziemnych są prawidłowe? Nie bilansują się wartości poz. 7 wykop 22ł,05m3, poz. 9 dowóz gruntu 834 m3 = 1055,05 m3. Poz. 8 formowanie nasypów 1091,78 m3.
Z opisu technicznego pkt. 7 Roboty ziemne wynika: Przebieg niwelety prowadzono tak, aby bilans mas ziemnych na poszczególnych odcinkach drogi i w poszczególnych przekrojach był maksymalnie zbliżony do zera. Na prawie całej długości projektowanej drogi niezbędne jest uzupełnienie brakującego gruntu na poboczach. Nadmiar gruntu z korytowania, z wykopów zostanie zagospodarowany na miejscu na uzupełnienie poboczy. Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco:
• objętość nasypów - 1283,74m3 w tym 1091,78 m3 (korpus drogi do rzeki), 191,96 m3 (uzupełnienie poboczy)
• objętość wykopów - 599,65 m3
• wywóz gruntu - 149,91 m3
• brakująca objętość gruntu - dowóz z ukopu - 834,00 m3
Brakujący grunt na nasypy należy dowieźć z ukopu.

Odpowiedzi

Ad.1. Zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Ad.2. Zgodnie z projektem.
Ad.3. Zgodnie z projektem.
Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 wrz 2011 09:49
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2011 09:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1071 razy