BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Centrum parkowe w Zbójnej obejmujące utwardzenie alejek i dróg dojazdowych przy kościele i cmentarzu parafialnym
30.08.2011r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Centrum parkowe w Zbójnej obejmujące utwardzenie alejek i dróg dojazdowych przy kościele i cmentarzu parafialnym
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp.z o.o.
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru (cena brutto) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach:
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1.
BIK-PROJEKT Sp.z o.o.
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
100 pkt

2.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp.zo.o.
15-680 Białystok
ul. Produkcyjna 102
83,70 pkt

3.
SOB-BRUK Andrzej Sobieski
07-306 Brok
Kaczkowo-Stare 63A 76,97 pkt

4.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz
19-200 Grajewo
ul.Targowa 12 87,81 pkt

5.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMIRPOL” Jerzy Grzymała
18-400 Łomża
ul. Nowogrodzka 118 85,06 pkt

6.
Firma Budowlana „JOKAR” Grażyna Glinowiecka
07-411 Rzekuń
Ul. Mazowiecka 20 84,66 pkt

7.
PROBUK Barbara Mściwujewska
18-400 Łomża
Siemień Nadrzeczny 16A 83,07 pkt

8.
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa- Dociepleń MROCZKOWSKI
18-400 Łomża
Ul. Poznańska 37 88,84 pkt

9.
Zakład Remontowo-Budowlany KAM-BUD Ryszard Kamionowski
07-409 Ostrołęka
Ul. Podbipięty 24 72,32 pkt

10.
Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański-Jarząbek sp.j.
18-300 Zambrów
ul. Sitarska 20 68,68 pkt

11.
Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka
07-420 Kadzidło
Brzozówka 39 92,35 pkt
Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 12 ofert.
Odrzucono 1 ofertę: Zakład Drogowy „KAFIL”, 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31
Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Wójt Gminy Zbójna Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 30 sie 2011 14:57
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2011 14:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1343 razy