BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II DO SIWZ

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach: Gawrychy ok. 8,5 km, Kuzie ok. 12,9 km, Wyk ok. 7,4 km, Popiołki ok. 8,3 km, Osowiec ok. 6,1 km, Kolonia Budniki ok. 3 km, Jurki ok. 4 km oraz ok. 222 przyłączy o dł. ok. 8,0 km.
Zbójna, dnia 26.08.2011r.
WYJAŚNIENIA II
treści SIWZ znak UE.271.1.5.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach: Gawrychy ok. 8,5 km, Kuzie ok. 12,9 km, Wyk ok. 7,4 km, Popiołki ok. 8,3 km, Osowiec ok. 6,1 km, Kolonia Budniki ok. 3 km, Jurki ok. 4 km oraz ok. 222 przyłączy o dł. ok. 8,0 km.
W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.5.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:
1. Czy teren projektowanej inwestycji przebiega przez tereny zamknięte, np. PKP?
2. Czy obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli nie, czy Inwestor posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
3. Czy Inwestor posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji? Procedury uzyskiwania decyzji przewidują minimum 60 dni na jej wydanie, bez tej decyzji nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Brak wyżej wymienionej decyzji powoduje, że termin przewidziany na zakończenie procesu projektowania jest niemożliwy do spełnienia. Czy w związku z tym zamawiający przewiduje zmianę terminu umownego uzależnionego od procedur administracyjnych?
4. Wymagany przez Zamawiającego termin przekazania kompletnej dokumentacji celem sprawdzenia na 7 dni przed terminem umownym ogranicza czas projektowania, jednocześnie w terminie umownym postulowanym przez Zamawiającego nie przewidziano czasu na uzgodnienia z ZUDP. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego do opóźnień wynikających z procedur urzędowych?
5. Po czyjej stronie leży uzgodnienie lokalizacji projektowanych przyłączy wodociągowych. Czy przyłącza mają być zaprojektowane do studzienek wodomierzowych czy do budynków?
6. Czy Zamawiający posiada dokumentację badań geotechnicznych podłoża gruntowego objętego zakresem inwestycji?
7. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne podłączenia poszczególnych miejscowości?
8. Do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wodociągu zgodnie z prawem wystarczą uprawnienia projektowe w zakresie projektowania wodociągów dla osób będących projektantami i sprawdzającymi. Nie istnieje natomiast wymienione w SIWZ „Zezwolenie lub licencja uprawniająca wykonawcę do realizacji powyższego zamówienia”. Prosimy o zmianę specyfikacji w tym zakresie.

Odpowiedzi
Ad.1. Teren projektowanej inwestycji nie przebiega przez tereny zamknięte.
Ad.2. Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jak również Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Ad.3. Zamawiający jest w trakcie opracowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji.
Ad.4. Opóźnienia wynikające z procedur urzędowych będą mogły mieć miejsce do 7 dni bez konsekwencji.
Ad.5. Przyłącza mają być zaprojektowane do budynków.
Ad.6. Zamawiający nie posiada dokumentacji badań geotechnicznych podłoża gruntowego objętego zakresem inwestycji.
Ad.7. Zamawiający nie posiada warunków technicznych podłączenia poszczególnych miejscowości.
Ad.8. Istnieje wymienione w SIWZ „Zezwolenie lub licencja uprawniająca Wykonawcę do realizacji powyższego zamówienia”. Zezwolenie jest to uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób i na warunkach przewidzianych prawem.
Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 sie 2011 14:49
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2011 14:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1093 razy