BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I DO SIWZ

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach: Gawrychy ok. 8,5 km, Kuzie ok. 12,9 km, Wyk ok. 7,4 km, Popiołki ok. 8,3 km, Osowiec ok. 6,1 km, Kolonia Budniki ok. 3 km, Jurki ok. 4 km oraz ok. 222 przyłączy o dł. ok. 8,0 km.
Zbójna, dnia 25.08.2011r.
WYJAŚNIENIA I
treści SIWZ znak UE.271.1.5.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach: Gawrychy ok. 8,5 km, Kuzie ok. 12,9 km, Wyk ok. 7,4 km, Popiołki ok. 8,3 km, Osowiec ok. 6,1 km, Kolonia Budniki ok. 3 km, Jurki ok. 4 km oraz ok. 222 przyłączy o dł. ok. 8,0 km.
W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.5.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:
1. Ze specyfikacji wynika, że Gmina nie posiada planu zagospodarowania na obszar objęty projektem. Prosimy o potwierdzenie tego faktu.
2. Czy projektowane sieci wodociągowe będą sieciami rozdzielczymi na które nie wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji?
3. Czy tereny objęte inwestycja położone są w obszarze Natura 2000, parku krajobrazowego lub innym obszarze chronionym?
4. Czy inwestor posiada aktualne mapy do celów projektowych na obszar objęty zamówieniem? Czy są to mapy papierowe czy numeryczne?
5. Czy inwestor planuje zaprojektowanie wodociągu w pasach drogowych czy po działkach prywatnych?
6. Jakiego rodzaju drogi występują na terenie objętym projektowaniem i czy Gmina posiada wstępna zgodę zarządców dróg na umieszczenie sieci w pasie drogowym?
7. Czy na trasie projektowanych wodociągów występują przekroczenia cieków szczegółowych na które należy uzyskać decyzje pozwolenie wodnoprawne?
8. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Gmina ustaliła czas wykonania dokumentacji na ok. 4 tygodnie ( w tym przekazanie kompletnej dokumentacji tydzień wcześniej) licząc od ustawowego terminu zakończenia postępowania? Co mam być wykonane przez 21 dni w tak obszernej dokumentacji, podlegającej ustawowym procedurom uzgadniania i uzyskiwania decyzji, uzgodnieniom branżowym, z mieszkańcami i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Samo zsumowanie ustawowych terminów wydawania niezbędnych decyzji i pozwoleń daje termin daleko wykraczający poza koniec bieżącego roku.
Jednocześnie wnioskujemy w związku z koniecznością parafowania wzoru umowy zawierającymi niekorzystne zapisy wiążące się z wykonywaniem przedmiotu przetargu (m.in. rozdział II, III,VI) odnoszące się do niemożliwego do realizacji terminu, o zmianę terminu wykonania zadania na termin realnie uwzględniający czas prac projektowych oraz czas uzyskania wszystkich uzgodnień i decyzji.
9. Czy wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia mapy do celów projektowych (wtórnika)?
10. Czy podany w SIWZ termin realizacji zadania tj. 28.10.2011r. jest poprawny?

Odpowiedzi
Ad.1. Gmina nie posiada planu zagospodarowania na obszarach objętych projektem.
Ad.2. Projektowane sieci wodociągowe będą sieciami rozdzielczymi.
Ad.3. Miejscowość Jurki położona jest na obszarze Natura 2000.
Ad.4. Gmina jest w trakcie opracowywania map do celów projektowych. Mapy sporządzone będą zarówno w formie papierowej jak i numerycznej (format dxf).
Ad.5. Gmina planuje zaprojektowanie wodociągu w pasach drogowych.
Ad.6. Na terenie projektowania wodociągów występować będą drogi gminne.
Ad.7. Na trasie projektowanych wodociągów występują cieki główne na które należy uzyskać pozwolenia wodnoprawne.
Ad.8. Czas wykonania dokumentacji ustalony został na podstawie przewidywanego terminu ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie budowy wodociągu (październik, listopad).
Ad.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzenia map do celów projektowych.
Ad.10. Podany termin tj. 28.10.2011r. jest poprawny.
Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 25 sie 2011 14:52
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2011 14:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1065 razy