BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I DO SIWZ WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW W 3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ZBÓJNA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Zbójna, dnia 07.07.2011r.
WYJAŚNIENIA I
treści SIWZ znak UE.271.1.3.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie szkolnego placu zabaw w 3 Szkołach Podstawowych na terenie gminy Zbójna w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła””
W odpowiedzi na pytania telefoniczne do SIWZ, znak: UE.271.1.3.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:
W związku z oczywistą pomyłką punkt 4 w rozdziale VI. otrzymuje brzmienie: Wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości powyżej 100 000,00 zł o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. wykazanie razem lub osobno wykonanych prac zarówno budowlanych jak i instalacyjnych stwierdzających właściwe wybudowanie placu zabaw Radosnej Szkoły o bezpiecznej nawierzchni sztucznej wraz z wyposażeniem o wartości nie mniejszej jak 100 000,00 złotych brutto. Udokumentowanie doświadczenia musi zawierać informację o Zamawiającym, rodzaj, wartości, czas realizacji i miejsce wykonania zadania. Do oferty muszą być załączone dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 lip 2011 12:06
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2011 12:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1069 razy