BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW W 3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ZBÓJNA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Zbójna, 2011.07.04
UE.271.1.3.2011

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Projekt p.t. „Wykonanie szkolnego placu zabaw w 3 Szkołach Podstawowych na terenie gminy Zbójna w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła””
realizowany na podstawie umowy nr 16/PZ/2011 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Zbójna o przyznanie pomocy w ramach rządowego programu Radosna Szkoła na budowę 3 placów zabaw na terenie Gminy Zbójna


1. Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
-Marta Poreda – Asystent Wójta, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84


2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie szkolnego placu zabaw w 3 Szkołach Podstawowych na terenie gminy Zbójna w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
4.1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia, w szczególności w zakresie:
 urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176:2008, PN-EN 1177:2008, PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009
 wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanie ten sprzęt zainstalowany – sztuczna nawierzchnia bezpieczna musi posiadać certyfikat jednoznacznie określający zakres jej zastosowania (max wysokość upadku)

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W zakres prac wchodzi:
1) montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i jego uruchomienie,
2) przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji.

Ponadto w zakres zadania wchodzi:
1) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy.
2) Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
3) Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
4) Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
5) Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.
6) Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącym załącznik do SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).

2. Wykonanie robót budowlanych.
1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż..

4.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa
(załącznik nr 7 do SIWZ)

4.3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.


4.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2011r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp:
1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ Posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
7.1.2 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp,

7.2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

7.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

7.4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp.

7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:
a/ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ)
Wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości powyżej 1 mln zł o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. wykazanie razem lub osobno wykonanych prac zarówno budowlanych jak i instalacyjnych.
b/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik Nr 3 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć kopie posiadanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tych osób.
Wymagane jest wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej oraz jednego posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji c.o.
c/ Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10% wartości brutto składanej oferty.
d/ Oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej (potwierdzone przez przedstawiciela Inwestora), wzór załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:
a/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).

b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

c/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:
a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1)
b/ Kosztorys ofertowy (wzór załącznik Nr 6 do SIWZ),
c/ Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
d/ Dowód wpłaty wadium.
e/ Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
f/ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.


II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1 - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.

8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Do dokumentacji ofertowej muszą być załączone następujące dokumenty:
 certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych wystawione w oparciu o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 części 1-11, PN-EN 1177 (2008, 2009)

 deklaracje zgodności dla urządzeń małej architektury wystawione w oparciu o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 części 1-11, PN-EN 1177 (2008, 2009)

 karty techniczne zawierające zdjęcia/rysunki oraz szczegółowe opisy urządzeń

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

9. Informacja o wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
z dopiskiem „Wadium - budowa placów zabaw Radosna Szkoła”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) wykonania zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 25 lipca 2011 r. godzina 1000.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 25 lipca 2011 r. godzina 1015.

12. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

17. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.


18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2011 16:54
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2011 17:42
Data edycji: poniedziałek, 4 lip 2011 17:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1592 razy
Ilość edycji: 1