BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II DO SIWZ-KREDYT DŁUGOTERMINOWY

WYJAŚNIENIA II treści SIWZ znak UE.271.2.2011 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.395.500,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji
Zbójna, dnia 15.03.2011r.
WYJAŚNIENIA II

treści SIWZ znak UE.271.2.2011

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
w wysokości 2.395.500,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
występującego w związku z realizacją inwestycji.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.2.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej dodatkową dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwracają się Wykonawcy:
1. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienia od zawarcia w umowie zapisu zawartego w pkt 14 Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia przyszłej umowy) w części dotyczącej „wyznaczenia nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej terminu spłaty zadłużenia” w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu, w związku z faktem, że prawnym skutkiem wypowiedzenia kredytu jest postawienie w stan wymagalności całej kwoty kredytu z chwilą upływu okresu wypowiedzenia?
2. Czy zamawiający zaakceptuje w okresie kredytowania sposób ustalenia oprocentowania: WIBOR 1 m z 1 dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-ego dnia roboczego miesiąca.
3. Zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie przeznaczenia środków z przedmiotowego kredytu. Z Zarządzenia Wójta Gminy Zbójna nr 23/11 z dnia 23.02.2011 roku jak również z SIWZ wynika, że przedmiotowy kredyt w całej kwocie 2.395.500,00 zł zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, co jest sprzeczne z Uchwałą budżetową nr III/12/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, w której w §11 upoważniono Wójta do zaciągnięcia kredytu w kwocie na 1.011.760,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 1.383.740,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Określony w SIWZ deficyt jest wyższy niż przewidziany w Uchwale budżetowej, co powoduje, iż powstaje sprzeczność bowiem zaciągnięty kredyt jest wyższy niż planowany deficyt budżetowy na 2011 rok. W celu do prowadzenia do zgodności zapisów z Uchwałą Budżetową prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zmodyfikuje przeznaczenie kredytu w Zarządzeniu Wójta i SIWZ.
4. Czy Zamawiający zaakceptuje do wyliczenia ceny oraz w okresie obowiązywania umowy następujący harmonogram spłat: 71 rat miesięcznych w wysokości 33.270,00 zł płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca począwszy od 31.01.2012 r. oraz ostatniej raty wyrównawczej w wysokości 33.330,00 zł.
Odpowiedzi:
Ad.1
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zawarcia w umowie zapisu zawartego w pkt 14 Załącznika Nr 5 do SIWZ.
Ad.2
Zamawiający zaakceptuje w okresie kredytowania sposób ustalenia oprocentowania WIBOR 1 m z 1 dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-ego dnia roboczego miesiąca.
Ad.3
Zamawiający nie zmodyfikuje przeznaczenia kredytu w SIWZ, gdyż wyjaśnienia zamawiającego nie mogą prowadzić do zmiany warunków opisanych w SIWZ, co stanowiło by naruszenie przepisów ustawy Pzp. Natomiast Zarządzenie Wójta nr 23/11 z dnia 23.02.2011 r. zostaje zmienione Zarządzeniem nr 31/2011 z dnia 15.03.2011 r., które dokładnie precyzuje przeznaczenie środków z przedmiotowego kredytu. Zarządzenie te stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Ponadto jest zgodne z Uchwałą budżetową nr III/12/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29.12.2010 r.
Ad.4
Zamawiający zaakceptuje do wyliczenia ceny oraz w okresie obowiązywania umowy następujący harmonogram spłat: 71 rat miesięcznych w wysokości 33.270,00 zł płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca począwszy od 31.01.2012 r. oraz ostatniej raty wyrównawczej w wysokości 33.330,00 zł.Dokumenty:
- Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Zbójna z dnia 15 marca 2011 r.
- Zamieszcza się jako załącznik do wyjaśnień.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 15 mar 2011 15:03
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2011 15:11
Data edycji: wtorek, 15 mar 2011 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1470 razy
Ilość edycji: 1