BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I DO SIWZ-KREDYT DŁUGOTERMINOWY

WYJAŚNIENIA I treści SIWZ znak UE.271.2.2011 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.395.500,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji

Zbójna, dnia 04.03.2011r.
WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.2.2011

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
w wysokości 2.395.500,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
występującego w związku z realizacją inwestycji.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.2.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej dodatkową dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwracają się Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
2 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - „ Skarbnik (główny księgowy) Gminy …………” Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego ?
3. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?
4. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
5. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
6. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienia jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?
7. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?
8. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?
9. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?
10. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. Transakcja buy-sell-back-BSB)?
11. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (ZUS i inne)?
12. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?
13. Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości, natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca?
14. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
15. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
16. Czy Zamawiający może potwierdzić, że już w okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366). Prosimy o wzięcie pod uwagę, że nie wszystkie systemy bankowe SA dostosowane do pomijania jednego dnia odsetkowego w przypadku wystąpienia roku przestępnego.
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe?
18. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?
19. Prosimy o wyjaśnienie żródła pochodzenia kwoty 12.715 zł wykazanej w części B Sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2010r.


Odpowiedzi:
Ad.1
Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ad.2
Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blaco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - „ Skarbnik (główny księgowy) Gminy …………” .

Ad.3
Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności.

Ad. 4
Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych.

Ad.5
Zamawiający nie zawierał tego rodzaju umów.

Ad. 6
Zamawiający nie posiada tego rodzaju zobowiązań.

Ad.7
Zamawiający udzielił poręczenia w kwocie 25.000zł Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca.


Ad.8
Nie dotyczy.

Ad. 9
Nie dotyczy.

Ad.10
Nie dotyczy.

Ad. 11
Nie dotyczy.

Ad.12
Zamawiający nie ma podpisanych tego rodzaju umów.

Ad.13
Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości, natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca.
Ad.14
Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

Ad.15
Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.
Ad.16
Zamawiający może potwierdzić, że do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku – tak jak jest to zapisane w załączniku nr 5 do SIWZ. Istotne postanowienia przyszłej umowy, w punkcie 11.

Ad.17
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.

Ad.18
Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Ad.19
Kwota 12.715 zł wykazana w części B Sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2010r. jest to informacja bankowa dotycząca poręczenia dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca.

Umieszcza się na stronie internetowej dodatkowe informacje oraz dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwracają się Wykonawcy:
1. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń.
- Takim dokumentem jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na rok 2011, która w §11 zawiera w.w. informacje.
2. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON, NIP).
Instytucje powiązane kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Zbójna:
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej, 18-146 Zbójna, ul. Łomżyńska 35;
REGON:000272840, NIP: 718-17-82-210
- Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna, REGON: 001128630, NIP:718-17-82-173;
- Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie, 18-416 Zbójna, REGON:001128624,
NIP:718-17-83-729,
- Gimnazjum w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 35, REGON: 450700542,
NIP: 718-17-82-859;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
REGON: 450010330, NIP 718-17-74-185;
- Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 44,
REGON:450022792, NIP: 721-11-37-892.

3. Wykaz Instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).
I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5
Umowa pożyczki
Aktualne zadłużenie: 268.180,00zł
Miesięczne obciążenia: 5.830,00zł
Ostateczny termin spłaty: 31.12.2014r.

II. Bank DnB NORD Polska S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C
Um. Nr 1005/114/2009
Aktualne zadłużenie: 2.791.666,70zł
Miesięczne obciążenia: 39.880,95zł
Ostateczny termin spłaty: 28.12.2016r.

III. Bank Ochrony Środowiska , Al. Jana Pawła II nr 12, Warszawa, oddz. Białystok
a)
Aktualne zadłużenie: 263.882,00zł
Miesięczne obciążenia: 26.389,00zł
Ostateczny termin spłaty: 18.12.2011r.
b)
Aktualne zadłużenie: 3.240.740,00zł
Miesięczne obciążenia: 43.210,00zł
Ostateczny termin spłaty: 31.05.2017r.

4. Zarządzenie wskazujące źródła spłaty kredytu.
Zarządzenie to jest zamieszczone na stronie Zamawiającego jako załącznik do SIWZ (zarządzenie nr 23/11 z 23.02.2011, §1pkt 2).

5. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
Jest w trakcie uzyskiwania, zostanie zamieszczone wkrótce.

6. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2010.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych opinia ta będzie dostępna w II kwartale 2011r.

7. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy za rok 2011.
Opinia ta jest umieszczona na stronie Zamawiającego jako załącznik do SIWZ.

8. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2011.
Zamieszcza się jako załącznik do wyjaśnień.

9. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni).
Jest w trakcie uzyskiwania, zostanie zamieszczone wkrótce.

10. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2011 rok.
Zamieszcza się jako załącznik do wyjaśnień.

11.Uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu.
Zarządzenie jest zamieszczone na stronie Zamawiającego jako załącznik do SIWZ (zarządzenie nr 23/11 z 23.02.2011).

12. Wieloletnia prognoza finansowa pozwalająca na określenie planowanych dochodów, wskaźników długu oraz spłaty zadłużenia w całym okresie kredytowania sporządzona do budżetu na rok 2011.
Zamieszcza się jako załącznik do wyjaśnień.


13. Dokumenty:
- akt o wyborze Wójta,
- uchwała o powołaniu Skarbnika,
- zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
- zaświadczenie o nadaniu nr NIP.
Zamieszcza się jako załącznik do wyjaśnień.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 4 mar 2011 13:48
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2011 14:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1519 razy