BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-OBSŁUGA RACHUNKU BIEŻĄCEGO URZĘDU GMINY ZBÓJNA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Zbójna, 2011.02.18
UE.271.1.2011
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


1. Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-03, fax. j.w.
pokój Nr 10 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
- Małgorzata Niewiadomska- Starszy Specjalista, w godzinach 8 –15,
tel. (0-86) 214-00-23.

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
Obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych na okres 3 lat od 1 kwietnia 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
Wykaz jednostek organizacyjnych:
- Urząd Gminy Zbójna,
- Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej,
- Szkoła Podstawowa w Zbójnej,
- Gimnazjum w Zbójnej,
- Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie,
- Szkoła Podstawowa w Kuziach.
Bieżąca obsługa bankowa obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zbójna,
b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych,
c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych,
d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Zbójna, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne,
e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Zbójna na poziomie Urzędu Gminy w Zbójnej i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
f) realizację poleceń przelewu,
g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
i) dokonywanie wypłat gotówkowych,
j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zbójna (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej),
k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda,
l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
n) udostępnienie bankowości elektronicznej.

Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.


4.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV:

66110000-4-Usługi bankowe.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2014r..
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2014r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.


3. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp.

• Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

• Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
• Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:
-

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:

a/ Oświadczenie, że Wykonawca, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).

b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.


3. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:

a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1do SIWZ);
b/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 3) ;
c/ Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
d/ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.

II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1 - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.

8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.


8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.


9. Informacja o wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria wyboru ofert:
KRYTERIUM I: oprocentowanie środków na rachunku bieżącym, przy założeniu
miesięcznych wpływów na rachunek w wysokości 1.150.000,00zł
- ważność kryterium-10%

KRYTERIUM II: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (z zastosowaniem
wskaźnika VIBOR 1-miesięcznego na dzień 31.01.2011r.)
przy założeniu salda debetowego w wysokości 700.000,00zł
-ważność kryterium -40%

KRYTERIUM III: koszty prowadzenia rachunku bieżącego łącznie w zł/1miesiąc
-ważność kryterium-50%

11. Miejsce oraz termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 2 marca 2011 r. godzina 900.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 2 marca 2011 r. godzina 915.

12. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


17. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.

18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

  • OGŁOSZENIE Data dodania: 18 lut 2011 13:40
  • SIWZ Data dodania: 18 lut 2011 13:40
Data powstania: piątek, 18 lut 2011 13:34
Data opublikowania: piątek, 18 lut 2011 13:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1646 razy