BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-ŻWIR

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa 12.500 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2011r.
Zbójna, dnia 22.12.2010r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 12.500 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze
gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2011r.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Jarosław Walczyk
18-416 Zbójna
Poredy 29
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
P.H.P.U. „WÓDEX” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe
Wacław Dąbrowski,
ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo 86,08 pkt

2 USŁUGI TRANSPORTOWE
HANDEL, BUDOWA, REMONTY
Janusz Szlachetka, Dylewo 48,
07-420 Kadzidło 92,31 pkt

3 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Jarosław Walczyk,
18-416 Zbójna
Poredy 29 100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 22 gru 2010 10:52
Data opublikowania: środa, 22 gru 2010 10:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1250 razy