BIP Gminy Zbójna

IV/28/07 RADA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. 1.Zarządza się pobór opłaty skarbowej na rzecz organu podatkowego, jakim jest Wójt Gminy Zbójna, w drodze inkasa.
2. Wyznacza się następujących inkasentów opłatry skarbowej: Zofia Bernard, Elżbieta Dębowska, Agnieszka Grala, Iwona Brulińska, Edward Kisiel, którzy są pracownikami Urzędu Gminy Zbójna.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 2% zainkasowanej opłaty skarbowej.
§ 2. Wykonaniae uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Uchwała wchodzi w po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:40
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 724 razy