BIP Gminy Zbójna

NR IV/30/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz z gminami w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3, art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje.
§ 1. Rada Gminy Zbójna wyraża wolę zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz z gminami nie będącymi członkami tego Międzygminnego Związku, w sprawie realizacji, w ramach programu Fundusz Spójności, projektu inwestycyjnego pod nazwą “Ochrona zlewni rzek Narwi, Biebrzy i Bugu poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin-członków MZWiK w Łomży i gmin, które zawrą porozumienia, koordynatorem którego będzie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży”.
§ 2. Wójt Gminy Zbójna uzgodni z organami wykonawczymi podmiotów, o których mowa w § 1 treść porozumienia i przedstawi je Radzie Gminy Zbójna z wnioskiem o uchwalenie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:41
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 715 razy