BIP Gminy Zbójna

V/31/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2007 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ D.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. D.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 38.718,00,00zł,
b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 38.718,00,00zł, zł.
c) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.739.220,00 zł,
plan wydatków ogółem wynosi 10.194.987,00 zł,
§ 2. Załącznik nr 3 i 3a do uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2007, zastępuje się załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr V/31/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 czerwca 2007 roku


Dochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
801 80101 2708
2709 25.122,00
8.378,00 10500,00 zł - Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie na realizację Projektu „U nas Słońce świeci inaczej”
23000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Zbójnej na realizację Projektu „ Teatro-landia – teatr i jego tajem-nice”
801 80195 2030 5218,00 Dotacja celowa z przezna-czeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przy-gotowania zawodowego mło-docianych pracowników
OGÓŁEM 38718,00


Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01095 4210 48,00 W tym: dotacja na zadania zlecone- 16,00zł, środki własne 32,00 zł
801 80101 4178
4179
4218
4219
4248
4249
4308
4309
4418
4419
4438
4439 825,00
275,00
9519,00
3174,00
1801,00
600,00
12071,00
4025,00
750,00
250,00
157,00
53,00 Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie- Projekt ” U nas Słońce świeci inaczej”- 10500,00zł;
80101§4178- 450,00
§4179- 150,00
§4218- 4703,00
§4219- 1568,00
§4308- 2451,00
§4309- 817,00
§4248- 271,00
§4249- 90,00
Szkoła Podstawowa w Zbójnej – Projekt „ Teatrolandia- teatr i jego tajemnice” – 23000,00 zł;
80101§4178- 375,00
§4179- 125,00
§4218- 4816,00
§4219- 1606,00
§4248- 1530,00
§4249- 510,00
§4308- 9620,00
§4309- 3208,00
§4418- 750,00
§4419- 250,00
§4438- 157,00
§4439- 53,00
801 80195 4300 5218,00
921 92109 2480 100000,00
6068
6069 24880,00
6220,00 Zakup środków trwałych: Skrzypce, harmonia, sprzęt nagłaśniający w ramach projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia… - ochrona tożsamości kulturowej Gminy Zbójna”
921 92116 2480 96000,00
OGÓŁEM 265866,00Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01010 6050 196000,00 Budowa sieci wodociągowej
010 01095 4430 32,00
4740 16,00 Środki dotacji na zadania zlecone
921 92109 4218
4219 24880,00
6220,00 Wydatki bieżące na zakup sprzętu w ramach projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia… - ochrona tożsamości kulturowej Gminy Zbójna
OGÓŁEM 227148,00

ZałącznikNr 2 do uchwały
Nr V/31/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 czerwca 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009


L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Wartość kosztory-sowa Poniesione nakłady do końca
2006 roku Finansowanie w latach
2007 2008 2009

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
7000000
45659,20
3174000
3780340,80
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- - srodki z budżetu państwa - Rozdz. 01010
- § 605
- § 605
-
- § 605
- § 605 7000000
950000
5250000

500000
300000 45659,20
45659,20 3174000
74000
2550000

250000
300000 3780340,80
830340,80
2700000,00

250000,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
3525000
0
1585000
1940000w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§ 605
§ 605

§ 605 3525000
500000
2650000

375000 0 1585000
60000
1350000

175000 1940000
440000
1300000

200000

3. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200000
0
30000
600000
600000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 2200000
550000
1650000 0 30000
30000 600000
150000
450000 600000
150000
450000

4.
Budowa drogi
Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
1100000
0
25000
1075000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1100000
275000
825000 0 25000
25000 1075000
250000
825000

5. Budowa drogi
Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania
Dz. 600
1300000
0
25000
1275000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 60016
§ 605
§ 605

§ 605 1300000
225000
975000

100000 0 25000
25000 1275000
200000
975000

100000

6. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
800000
0
0
30000
770000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605
800000
200000
600000 0 0 30000
30000 770000
170000
600000

7. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500000
0
0
500000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 605
§ 605

§ 605 500000
75000
375000

50000 0 0 500000
75000
375000

50000

8. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000000
0
30000
550000
1220000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 605
§ 605

§ 605 3000000
250000
2250000

500000 0 30000
30000 550000
100000
450000
1220000
70000
900000

250000
9. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400000

0

0

200000

200000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 605
§ 605 400000
100000
300000 0 0 200000
50000
150000 200000
50000
150000
10. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
2200000
0
20000
550000
830000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 605
§ 605

§ 605 2200000
200000
1650000

350000 0 20000
20000 550000
50000
400000

100000 830000
80000
600000

150000
11. Zakup środków trwałych: skrzypce, harmonia, sprzęt nagłaśniający, w ramach projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia... – ochrona tożsamości kulturowej Gminy Zbójna”
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
31100
0
31100
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 92109
§ 6069
§ 6068 31100
6220
24880 0
31100
6220
24880
12. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania ogółem
Dz. 926
600000
0
0
0
30000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 92601
§ 605
§ 605

§ 605
600000
50000
450000

100000
0 0 0 30000
30000

- O g ó ł e m 22656100 45659,20 4920100 10500340,80 3650000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa
- środki WFOŚiGW
3381220
16999880
1400000
875000
45659,20
270220
3924880
300000
425000
2175340,80
7625000,00
250000,00
450000,00
550000
2700000
400000


Załącznik Nr 2a do uchwały
Nr V/31/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 czerwca 2007 roku
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU


L.p.

Nazwa zadania i źródła
finansowania

Klasyfikacja budżetowa

Wartość kosztorysowa
Poniesione nakłady do końca 2006 roku Środki wynikające z planów na 2007 rok ogółem
Rok rozpoczęcia inwestycji
Planowane zakończenie inwestycji Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010 7000000 45659
74000 2005 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- środki budżetu państwa Rozdz. 01010
§ 605
§ 605

§ 605
§ 605 7000000
950000
5250000

500000
300000 45659
45659
74000
74000
2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 010 3525000 0 60000 2007 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§ 605
§ 606

§ 605 3525000
500000
2650000

375000 0
0 60000
60000


3. Zakup gruntów
Źródła finansowania ogółem Dział 150 30000 0 30000 2007 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 15095
§ 605 30000
30000 0
0 30000
300004. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 775000 16396
113579 2005 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dotacja z budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§605
§605
§605 775000
116250
77500
581250 16396
16396 113579
113579

5.

Przebudowa drogi Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1000000 3920 246080 2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1000000
250000
750000 3920
3920 246080
246080

6. Przebudowa drogi Gawrychy-Popiołki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1100000 0 25000 2007 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1100000
275000
825000 0
25000
25000
7. Przebudowa drogi Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1300000 0 25000 2007 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 60016
§ 605
§ 605

§ 605 1300000
225000
975000

100000 0 25000
250008. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 600 2200000 0 30000 2007 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 2200000
550000
1650000 0 30000
30000

9. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000000
0
30000
2007
2010
Urząd Gminy Zbójna

w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 605
§ 605

§ 605 3000000
250000
2250000
ZałącznikZałącznik500000 0 30000
30000
10
Termomodernizacja budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 1650000 118829 128671 2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy
Rozdz. 80101


§ 605
§ 605
590000


88500
501500
49393


49393
39107


39107

2006
2007
Urząd Gminy Zbójna
2) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz.80101


§ 605
§ 605 430000


64500
365500 33986


33986 30514


30514
2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
3) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80101

§ 605
§ 605 350000

52500
297500 17847

17847 34653

34653
2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
4) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80110

§ 605
§ 605 280000

42000
238000 17603

17603 24397

24397
2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
11 Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
2200000
0
20000

2007
2010
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 605
§ 605

§ 605 2200000
200000
1650000
ZałącznikZałącznik350000 0 20000
20000
12 Zakup środków trwałych: skrzypce, harmonia, sprzęt nagłaśniający, w ramach projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia... – ochrona tożsamości kulturowej Gminy Zbójna”
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
31100
0
31100
2007
2007
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 92109
§ 6069
§ 6068 31100
6220
24880
0 31100
Załącznik6220
Załącznik24880
OGÓŁEM 23811100 184804 813430 X
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Norweski Mechanizm Finansowy
- środki WFOŚiGW
3599970
1327500
16606130
1402500
875000
184804
0
0
0
0
788550
0
24880
0
0

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:41
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 898 razy