BIP Gminy Zbójna

V/32/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia „Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2015”.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 17 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz.320 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik do Uchwały Nr V/32/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 czerwca 2007r.


GMINNY SYSTEM


PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

Na lata 2007-2015

Z B Ó J N A
I. Rola i funkcja rodziny w społeczeństwie

Rodzina uważana jest za naturalną i podstawową komórkę społeczną. Jako pierwsze środowisko wychowawcze wpływa na osobowość człowieka, jego życie i rozwój. Rodzina jest miejscem, w którym dziecko doświadcza swoich pierwszych kontaktów z otoczeniem, zaczyna poznawać i rozumieć wartości społeczne. Na ich podstawie będzie budować swój własny system norm i zachowań. Rodzina jest mikrostrukturą związaną ze społeczeństwem, reaguje na zachodzące zmiany społeczne, podlega przemianom gospodarczym , kulturalnym i obyczajowym. W pewnej mierze stanowi odbicie współczesnego społeczeństwa, które wyciska na niej piętno i narzuca określone ograniczenia. Rodzina jest podmiotem życia społecznego, natomiast harmonijne współistnienie rodziny i społeczeństwa daje optymalne warunki rozwoju człowieka. Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie rodziny. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Najważniejszym zadaniem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz wartości i norm związanych z ich wychowywaniem. Rodzina powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Pomoc rodzinom powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.
Dla gminy jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej.
Zadanie to winno być realizowane przede wszystkim przez:
- wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinie;
- edukację i wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych,
- dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzin;
- poprawę warunków jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem oraz dysfunkcyjnych;
-zapewnienie osobom i rodzinom dostępu do informacji;
-zapewnienie aktywnego udziału dzieci i ich rodzin w kulturze oraz tworzenie możliwości właściwego spędzania czasu wolnego;


II. Ogólne zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

1. Ochrona praw rodziny i dziecka.
2. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych.
3. Podejmowanie działań podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia.
4. Edukacja i rozwój rodziny.
5. Prawo dziecka do życia w rodzinie prawidłowo funkcjonującej.
6. Zintegrowanie działań różnych podmiotów na rzecz rodzin, zwłaszcza zagrożonych ubóstwem, niepełnosprawnością, patologią społeczną.
7. Profilaktyka wobec problemów społecznych, zwłaszcza wobec uzależnień i przemocy w rodzinie.

III. Cele podstawowe

1. Poprawa jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.
2. Przeciwdziałanie stanom grożącym degradacją i marginalizacją społeczną.
3. Profilaktyka i niwelowanie braków edukacyjno-wychowawczych, zdrowotnych i materialnych.
4. Promowanie zdrowego stylu życia.
5. Integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka.
6. Zapobieganie szeroko rozumianej przemocy, uzależnieniom, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

IV. Priorytety

1. Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury organizacyjnej, instytucjonalnej i finansowej, wspomagającej programy integracji społecznej, szczególnie osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z deficytami edukacyjnymi, wychowawczymi i nieprzystosowanej społecznie.
2. Eliminowanie czynników sprzyjających powstawaniu patologii.
3. Tworzenie spójnych programów profilaktycznych służących zapobieganiu powstawania patologii wśród dzieci i młodzieży.
4. Tworzenie warunków do rozwoju programów promujących zdrowy styl życia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

V. Funkcjonowanie rodziny

Cele operacyjne
1. Wzmacnianie rozwoju rodziny.

Zadania
- diagnoza warunków życia rodzin;
- realizacja programów służących rozwojowi dzieci i młodzieży oraz rodzin;
- wzmacnianie czynników zapobiegających dezorganizacji życia rodzinnego;
- rozwijanie lokalnej bazy informacyjnej, edukacyjnej, wspomagającej rodzinę w rozwiązywaniu problemów;

2. Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Zadania
- organizowanie na terenie placówek oświatowych zajęć informacyjno-edukacyjnych dla rodziców w zakresie diagnozy zagrożeń i uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
- wsparcie dla rodzin zagrożonych i dotkniętych dysfunkcjami;
- organizowanie form dziennej opieki nad dziećmi;
- aktywizacja rodziców w proces wychowawczo-dydaktyczny dzieci i młodzieży;
- organizowanie zajęć o charakterze informacyjnym poświęconych poszerzaniu wiedzy rodziców dotyczącej potrzeb, możliwości i warunków rozwojowych dzieci i młodzieży;

VI. Sytuacja materialna rodziny

Cele operacyjne
1. Poprawa poziomu i jakości życia rodzin – umożliwienie realizacji funkcji i zadań służących rozwojowi oraz wspomaganiu samodzielności, zaradności i niezależności.

Zadania:
1. Rozpoznania warunków życia rodzin.
2. Świadczenie usług i pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialno – bytowych.
3. Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży w szkole.
4. Pomoc rodzinom w wyposażeniu dzieci w podręczniki i artykuły szkolne- ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i dotkniętych długotrwałym bezrobociem.
5. świadczenie usług w formie poradnictwa specjalistycznego rodzinom mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych;

VII. Edukacja i wychowanie

Cele operacyjne
1.Wzbogacenie standardowej oferty dydaktycznej.

Zadania
- wspieranie zajęć służących budowaniu postaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia;
- włączanie w proces dydaktyczny programów otwierających świadomość młodego pokolenia na problemy ludzi starszych, osób niepełnosprawnych oraz zagrożenia cywilizacyjne i zachowania prowadzące do utraty bezpieczeństwa fizycznego, zdrowotnego i socjalnego;
- szkoła jako placówka integrująca wiedzę z różnych dziedzin i służąca wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, ucząca krytycyzmu i przygotowująca uczniów do rozwiązywania problemów jednostki, rodziny i społeczności;

2. Promowanie norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania.

Zadania
- realizowanie i wzbogacanie istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży;
- włączenie w proces wychowawczy programów rozwijających postawę asertywności i podmiotowości człowieka;
- inicjowanie programów informujących o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych i kulturowych i uczących sposobów zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z zakresu komunikacji społecznej, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem;

3. Ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacja i społecznym wykluczeniem.

Zadania
- realizacja zajęć profilaktyczno- edukacyjno- wychowawczych z zakresu dewiacji i patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzaleznień;

VIII. Sport, rekreacja i wypoczynek

Cele operacyjne
1. Rozbudowa infrastruktury służącej aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Zdania
- współpraca z klubami sportowymi;
- wspieranie plenerowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży;
- wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne;
- wspieranie imprez sportowych o charakterze integracyjnym;

2. Promocja aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.

Zadania
- rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym;
- realizowanie zajęć promujących zdrowy styl życia – zajęcia sportowe połączone z programami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień;
- wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

IX. Zdrowie

Cele operacyjne

1. Wyrównywanie deficytów zdrowotnych

Zadania
- wspieranie cyklicznych badań stanu zdrowia i sprawności młodego pokolenia;
- realizacja profilaktycznych, prozdrowotnych programów szkolnych dotyczących wad postawy, wzroku, prawidłowego żywienia i uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
- realizacja ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego /higiena, szczepienia ochronne /;
- wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub chorymi długotrwale;
- wspieranie programów sprzyjających tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, umożliwiających przystosowanie dzieci zdrowych do codziennego funkcjonowania z niepełnosprawnością rówieśnika.

2. Opieka zdrowotna nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Zadania
- opracowanie gminnej bazy dzieci niepełnosprawnych;
- wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;
- dostęp do informacji dotyczących możliwości pomocy dzieciom niepełnosprawnym;

X. Bezpieczeństwo-patologie

Cele operacyjne
1. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Zadania
- promocja programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych z udziałem policji;
- promocja programów ukazujących zagrożenia cywilizacyjne oraz sposoby ich pokonywania;
- szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży;
- kontrola zakazu sprzedaży papierosów i alkoholu nieletnim;
- ochrona dzieci przed uzależnieniami w rodzinie;

2. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Zadania
- ustalenie skali zjawiska krzywdzenia dzieci i młodzieży;
- realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkole;
- promocja szkoleń z zakresu zapobiegania przemocy rówieśniczej i rodzinnej;
- promocja działań wynikających z programu „Niebieska Karta”

Realizatorami zadań Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną są:
- Samorząd lokalny;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Placówki oświatowe
- Policja
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Biblioteka Publiczna
- Świetlica terapeutyczna

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:41
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 888 razy