BIP Gminy Zbójna

XXII/129/06

z dnia: 31 marca2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 6, poz. 128/ po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy na 2005 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy na 2005 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:59
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 678 razy