BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE NR 30/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 maja 2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 30/18

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 21 maja 2018 r.

 

         w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2015 r., poz. 1737), Wójt Gminy Zbójna, zarządza:

 

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są założenia do projektu uchwały wymienionej w § 1.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 22 maja do 29 maja 2018 r.

§ 4.  Konsultacje będą się odbywać w formie zebrań z mieszkańcami sołectw.

§ 5. Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Zbójna.

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Zbójna, zatrudnionemu na stanowisku do spraw handlu i usług, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.       

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 maj 2018 15:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 20 razy