BIP Gminy Zbójna

NR II/7/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 6 grudnia 2006 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i 2006r. Nr 17, poz 128) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
- określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
- pozsostałych, niewymienionych w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym;
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych niewymienionych w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/115/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:54
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 636 razy