BIP Gminy Zbójna

III/12/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2006roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
UCHWAŁA NR III/12/06

RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 28 grudnia 2006roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.


Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.) oraz art.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 60, poz, 369, Nr 121, poz. 770; z 2000r. Nr 22, poz. 272; z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458), w związku z art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:53
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 726 razy