BIP Gminy Zbójna

III/15/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia dla Wójta Gna jazdy lokalne. miny Zbójna miesięcznego limitu kilometrów
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218 ), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271; z 2004r. Nr 237, poz. 2376) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Zbójna – Zenonowi Białobrzeskiemu miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Zbójna.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Zbójna Nr II/14/02z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Zbójna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Zbójna – Zenona Białobrzeskiego, tj. 6 grudnia 2006 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 730 razy