BIP Gminy Zbójna

NR III/16/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
Na podstawie art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Pana Krzysztofa Parzycha, będącego radnym Rady Gminy Zbójna, jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Zbójna z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacjiw Łomży.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/22/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 654 razy