BIP Gminy Zbójna

Nr XXVI/138/02 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym na obszarze Gminy Zbójna do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz.958, z 2001 r. Nr 125, poz.1371 oraz 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804 i Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy Zbójna,
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, uchwala co następuje:

§ 1

1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym
na obszarze Gminy Zbójna określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Drogi, o których mowa w ust.1 z mocy prawa , z dniem 1 stycznia 1999 roku
stały się własnością Gminy Zbójna na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r.
Nr 6, poz.70, Nr12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 52, poz.632,
Nr 95, poz.1041 i Nr 122, poz.1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100,
poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 ).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 11:17
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 725 razy