BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIV/38/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174) Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/69/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący

 

                                                                                                                            Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:

  • Uchwała Data dodania: 4 sty 2017 15:09
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 sty 2017 15:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 145 razy