BIP Gminy Zbójna

XXII/135/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2006
w sprawie: Statutu Gminnej Biblioteki w Zbójnej
UCHWAŁA NR XXII/135/06 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki w Zbójnej


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129 poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
do Uchwały XXII/135/06
Rady Gminy Zbójna z dnia 31 marca 2006 roku.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI W ZBÓJNEJ

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej zwana dalej „Biblioteką” utworzona na mocy Uchwały Nr V/30/85 Gminnej Rady Narodowej z dnia 1985.03.20 działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129 poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 /,
2) ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 , Nr 261, poz. 2598 i z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 , Nr 132, poz. 1111/,
3) niniejszego Statutu.
§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury Gminy Zbójna działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
§ 3. 1. Siedzibą biblioteki jest wieś Zbójna a terenem jej działania jest Gmina Zbójna.
2. Biblioteka posiada 2 filie biblioteczne w Kuziach i w Dobrymlesie.
§ 4. Bezpośreni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
§ 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Biblioteki Powiatowej w Łomży i Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, które sprawują nadzór merytoryczny oraz współpracuje z innymi bibliotekami.
§ 6. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną na podstawie zaświadczenia Urządu Gminy Zbójna znak: HU. 4012-1/01 z dnia 18 lipca 2001 r. o wpisie do rejestru instytucji kultury.
§ 7. Biblioteka używa pieczęci :
1) okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu,
2) podłużnej ( firmowej ) z nazwą i adresem biblioteki,
3) podłużnej ( podpisowej ) z imieniem i nazwiskiem Dyrektora Biblioteki.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Gminy Zbójna, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury a także dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.
§ 9. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywania i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu ,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6) udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 10. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska gminnego.

ROZDZIAŁ III
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11. 1. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zawnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zbójna.
3. Do zakresu zadań Dyrektora należy:
1) ogólny nadzór nad zbiorami bibliotecznymi i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Biblioteki,
2) przedstawianie odpowiednim instytucjom i organizatorowi planów i sprawozdań rzeczowo - finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.
§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
4. Zakres czynnosci poszczególnych pracowników Biblioteki oraz sposób realizacji powierzonych zadań ustala Dyrektor Biblioteki.
§ 13. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek, jako instytucji kultury.
§ 14. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddzaiały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych utala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 16. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powoływane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 17. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Zbójna, z dochodów własnych i innych żródeł.
§ 18. Biblioteka może pobierać opłaty za:
1) usługi informacyjne, kserograficzne, biblioteczne i za wypożyczania międzybiblioteczne;
2) wypożyczania materiałów audiowizualnych;
3) nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne;
4) w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.
§ 19. Obsługę finansowo-księgową i rachunkowość prowadzi Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej na na podstawie stosownego upoważnienia Dyrektora Biblioteki.
§ 20. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działaności kulturalnej /Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./
§ 21. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
§ 22. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Zbójna.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Statut podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 24. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 08:37
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 946 razy