BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 30 listopada 2016 roku
w sprawie: darowizny nieruchomości, będących własnością Gminy Zbójna na własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) i art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr VII /48/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę drogi gminnej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, Wójt Gminy Zbójna zarządza
co następuje
:

 

§ 1

 

Zbywa się w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nieruchomości będące własnością Gminy Zbójna, stanowiące drogę gminną Kuzie – Charubin, położone w obrębie ewidencyjnym Kuzie, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczone w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działki:

1/ Nr 554 o pow. 0,9546 ha o wartości księgowej 990,00 zł,

2/ Nr 555/1 o pow. 0,2719 ha o wartości księgowej 260,00 zł,

3/ Nr 588/5 o pow. 0,0112 ha o wartości księgowej 10,01 zł, która została zaprojektowana
     do wydzielenia z działki Nr 588/2, zgodnie z projektem podziału stanowiącym załącznik
     do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 


  1. Zbycie nieruchomości, o których mowa w § 1 nastąpi na podstawie aktu notarialnego.
  2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Powiat Łomżyński.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 gru 2016 13:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 143 razy