BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIII/28/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 listopada 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegających na:

1) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę   1 033 115,00 zł,

2) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę       113 705,00 zł,

3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę         396 387,00 zł,

4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę     1 315 797,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi   18 703 679,00 zł, w tym:

       1) bieżące w wysokości -       18 638 294,00 zł

       2) majątkowe w wysokości –         65 385,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17 707 656,00 zł, w tym:

     1) bieżące w wysokości -     17 085 347,00 zł,

       2) majątkowe w wysokości-     352 309,00 zł,

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. W Uchwale Nr IX/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zbójna na 2016rok, § 8 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie - 19 713,00."

 

§ 5. W Uchwale Nr IX/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zbójna na 2016rok, § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się dochody w kwocie 45 158,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 758,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

 

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący

 

                                                                                   Andrzej Lemański

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lis 2016 14:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 166 razy