BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XII/25/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 września 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegających na:

1) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę         83 675,00 zł,

2) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę           69 723,00 zł,

3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę         253 640,00 zł,

4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę       261 592,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 19 183 771,00 zł, w tym:

       1) bieżące w wysokości -       18 313 474,00 zł

       2) majątkowe w wysokości –       870 297,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18 187 748,00 zł, w tym:

     1) bieżące w wysokości -     16 921 916,00 zł,

       2) majątkowe w wysokości-   1 265 832,00 zł,

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

   

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. W Uchwale Nr IX/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zbójna na 2016rok, § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 150,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 400,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 564,00 zł i wydatki w kwocie 2 600,00zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.. "

 

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący

 

                                                                                                                              Andrzej Lemański

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lis 2016 14:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 155 razy