BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/1/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegających na:

1) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę         1 300,00 zł,

2) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę     3 065 620,00 zł,

3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę     3 398 491,00 zł,

4) Zmniejszeniu plnu wydatków o kwotę       334 171,00 zl.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18 807 325,00 zł, w tym:

       1) bieżące w wysokości -       17 459 759,00 zł

       2) majątkowe w wysokości –   1 347 566,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17 811 302,00 zł, w tym:

     1) bieżące w wysokości -     15 962 302,00 zł,

       2) majątkowe w wysokości- 1 849 000,00 zł,

§ 2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  

§ 3.   Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 

                                                                                               Andrzej Lemański

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lis 2016 14:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 158 razy