BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIII/33/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 listopada 2016 r.
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zbójna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579), Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zbójna, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2016 14:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 166 razy