BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XII/27/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 września 2016 r.
w sprawie: przekazania środków finansowych na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na Fundusz Wspierania Policji środki finansowe w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży, na wyposażenie Posterunku Policji w Nowogrodzie.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane z budżetu gminy na 2016 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2016 14:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 132 razy