BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/24/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446) art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i ust. 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego” w wysokości 1.599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł).

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Zbójna.

3. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 upoważnia się Wójta Gminy Zbójna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2016 13:49
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 158 razy