BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/22/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 czerwca 2016 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

   Na podstawie art. 6m ust. 1 a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Zbójna w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj:

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP,

2) cyfrowego urzędu,

3) elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC i PDF, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany bądź okoliczności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 4 lutego 2013 r. poz. 883).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

                                                                             Andrzej Lemański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2016 13:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 132 razy