BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/21/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 czerwca 2016 r.
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

   Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty na jednego mieszkańca określonej w § 2 lub 3.

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3.  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 4 lutego 2013 r. poz. 881).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2016 13:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 171 razy