BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/20/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 czerwca 2016 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 33 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Zbójna w wysokości 50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2016 13:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 140 razy