BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XI/19/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 17 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

— Sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Zbójna na 2015 rok;
— Sprawozdaniem finansowym;
— Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
— Informacją o stanie mienia Gminy Zbójna;
— Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Zbójna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                               Andrzej Lemański

                                                                                    

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2016 13:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 151 razy