BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 16/16 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 25 marca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

 

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi –   20 876 491,00 zł,

- wykonanie                                                               -   20 381 434,04 zł,

   w tym:

         - dochody bieżące –       15 418 112,42 zł,

         - dochody majątkowe –   4 963 321,62 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -   22 428 593,00 zł,

- wykonanie                                                             -   21 987 156,97 zł,

     w tym:

         - wydatki bieżące – 14 262 477,31 zł, z tego:

                                             - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 937 502,95 zł,

                                             - dotacje –                                                          679 650,00 zł,

                                             - wydatki na obsługę długu –                             308 434,50 zł,

         -wydatki majątkowe – 7 724 679,66 zł,

 

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

WÓJT

 

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 kwi 2016 11:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 189 razy