BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/15/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na cele publiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz § 2 ust. 1 i 3 uchwały Nr XXV/138/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 16 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3836)uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie za kwotę 110.000,00 zł, na własność Gminy Zbójna, nieruchomości zbudowanej, położonej w obrębie Zbójna, oznaczonej Nr 1077/6 o pow. 0,9194 ha, posiadającej uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW. LM1L/00040727/4, wolnej od obciążeń i praw osób trzecich.

§ 2. Celemi publicznymi, na które przeznacza się nabywaną nieruchomość są cele określone w art. 6 pkt 3, 6 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 186 razy