BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/14/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zbójna oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zbójna oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. Należności mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, a w szczególności jeżeli dłużnik, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić jego egzystencji.

2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie z tym dniem.

3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagana w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony wyznacza termin spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczącej udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru sądowego przy jednoczesnym braku majątku, z którego możnaby egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

6) nie można ustalić osoby dłużnika lub miejsca jego pobytu.

2. Do umarzania z urzędu należności stosuje się odpowiednio § 2 ust. 5 uchwały.

§ 4. Do udzielania ulg uprawniony jest Wójt Gminy Zbójna bez względu na wysokość należności.

§ 5. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie oświadczenia woli organu uprawnionego.

3. W przypadkach, o których mowa w § 3, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.

2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności np. złą sytuację finansową.

4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić ulg, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis.

2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 5 udzielenie ulg podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, które stanowią pomoc de minimis, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2006 r. Nr 191, poz. 1411, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830) oraz w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

1) zaświadczenia albo oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) oraz załączonym do niego formularzu informacji.

4. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013, organ uprawniony, na podstawie otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji wymienionych w ust. 3, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej uchwały.

§ 8. Przepisy § 2 – 7 uchwały stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty odsetek i innych należności ubocznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący

Andrzej Lemański

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 273 razy