BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/11/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zbójna

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Zbójna:

1) za uczestnictwo w działaniu ratowniczym w wysokości 22,00 zł za godz.;

2) za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbójna w wysokości 12,00 zł za godz.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Zbójna Nr XXVIII/6/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 167 razy