BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/10/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1890) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna:

1) posiadanie prawa do dysponowania przynajmniej jednym homologowanym pojazdem, zarejstrowanym i dopuszczonym do ruchu, spełniającym w zakresie wyposażenia technicznego wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastuktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

2) posiadanie prawa do dysponowania bazą transoprtową odpowiednią do ilości posiadanych pojazdów, która:

a) umożliwia ich parkowanie lub garażowanie,

b) jest zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym,

c) posiada zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj.:

- miejsce postojowe z punktem napraw,

- miejsce do mycia i dezynfekcji,

d) w przypadku, gdy baza nie spełnia wymagań określonych w lit. c przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić i udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych,

e) zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych;

3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) świadczenie usług w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu, uszkodzeń infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu oraz zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

b) utrzymanie pojazdu asenizacyjnego w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

4) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych – bezpośrednie wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej musi być dokonywane na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576), wskazanej w wydanym zezwoleniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 188 razy