BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/9/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1890) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 36 zł za 1 m3.

§ 2. Do górnych stawek opłat określony w § 1 doliczony został podatek VAT według stawek określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/90/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 24 marca 2009 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący

Andrzej Lemański

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 203 razy