BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr X/5/16 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2016”

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2016” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwła wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2016 15:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 177 razy