BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr IX/57/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) Rada Gminy Zbójna, uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Zbójna:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m² powierzchni,

- określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,24 zł od 1 m² powierzchni,

- pozostałych nie wymienionych w § 1, pkt 1 niniejszej uchwały - 0,24 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m² powierzchni,

- położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 7,66 zł od 1 m² powierzchni,

- pozostałych nie wymienionych w § 1, pkt 2 niniejszej uchwały – 4,00 zł od 1 m² powierzchni,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/86/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 listopada 2012 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 gru 2015 08:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 337 razy