BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr IX/61/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się obowiązek wnoszenia z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do ostaniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

             2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, za wniesienie opłaty w terminie uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

§ 2. Opłatę o której mowa w § 1 należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbójna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/133/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

         Przewodniczący

 

                                                                                                                     Andrzej Lemański

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 08:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 187 razy