BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr IX/59/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Okręgowego w Łomży wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 54 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543, z 2015 r. poz. 658, 1191, 1224, 1269, 1311) Rada Gminy Zbójna2013-07-01uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białystoku skargę Prokuratora Okręgowego w Łomży dotyczącą zaskarżenia uchwały Nr I/38/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna wraz z odpowiedzią na skargę uwzględniając jej zarzuty.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 08:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 210 razy