BIP Gminy Zbójna

XIV/ 80 /04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 grudnia 2004 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi Osowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, / uchwala się co nastepuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory samorządu mieszkańców wsi Osowiec.
2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia 28 lutego 2005 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:51
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 654 razy