BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VII/47/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 września 2015 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045)Rada Gminy Zbójna uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza do wdrażania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2015-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lis 2015 11:19
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 247 razy