BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 25 lipca 2015 roku
w sprawie: podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy Jaszuny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a oraz art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się podjąć współpracę partnerską ze społecznością lokalną gminy Jaszuny na Litwie.

§ 2. Warunki współpracy, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójna do podpisania umowy o współpracy partnerskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lis 2015 11:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 231 razy