BIP Gminy Zbójna

XIV/78/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1.Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4.168 zł
b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 65.475 zł
c) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 61.307 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8.908.446 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 8.774.522 zł,
§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Nr 1 do uchwały
NrXIV/78/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Dochody - zwiększenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
010 01010 2700 459
852 85214 0970 2.709
921 92116 2020 1.000
Ogółem 4.168Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
010 01010 4210 459
010 01095 4410 50
750 75023 4410 2.000
750 75095 4300 540
750 75095 4418 301
754 75412 3020 50
757 75702 8070 15.000
801 80104 4010
4110
4300 7.000
600
400
801 80110 3030
4010
4110
4120
4300
4410 1.000
3.000
4.300
500
3.700
500
801 80113 3020
4210 50
3.000
801 80146 4300
4410 1.500
500
852 85214 3110 2.709
852 85215 2910
3110 2.821
2.000
852 85212 4010
4110
4120 3.000
700
75
852 85219 4120
4210
4300 60
2.000
100
854 85401 3030
4300 1.000
100
900 90003 4110 10
900 90095 4010
4110
4120
4300 3.700
900
150
700
921 92116 4240 1.000
Ogółem 65.475
Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
600 60016 4270
6050 38.307
20.000
750 75023 6052
3.000
Ogółem 61.307
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:51
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 648 razy