BIP Gminy Zbójna

NR XIII/76/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i 214, poz.1806/ oraz art. 110, art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291 i 210, poz. 2135/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się część umorzonej pożyczki w kwocie 125.000 zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych” i „Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja wsi Zbójna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 661 razy