BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/9/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 kwi 2015 15:08
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 268 razy